Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την υπηρεσία: Καθαρισμός κοίτης του χειμάρρου Θολόλακκα και συντήρηση αγροτικών οδών Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

  Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

προκηρύσσει

 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»  σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%

Φ.Π.Α. 24%

ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

44.354,20 €

10.645,01 €

54.999,21 €

CPV

45246410-0 / Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων

45233141-9 / Εργασίες συντήρησης οδών

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (NUTS)

EL 531

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

303/2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ο.Τ.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 2003ΣΕ05500005

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ Ν. 4412/2016

Ι

     Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/11/2018, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της σχετικής διακήρυξης ενώ δεν απαιτείται να κατατεθεί εγγύηση συμμετοχής.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2464 5 00562 (κ. Θεόδωρίδης Εμμανουήλ) στο οποίο θα παρέχονται και πληροφορίες για το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΕΥΔ (ΠΛΗΡΕΣ)
ΤΕΥΔ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ