Εκτύπωση

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-04-2019

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σέρβια, 15-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Π.: 2416
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
 

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού

ΠΡΟΣ : Τους Δημοτικούς  Συμβούλους  Δήμου Σερβίων-Βελβεντού

ΚΟΙΝ.: Δήμαρχο Σερβίων-Βελβεντού

   Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την απροθυμία της αγοράς για χρηματοδότηση του Δήμου από εμπορικές τράπεζες.

2. Περί έγκρισης λήψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων(Τ.Π.Δ).

3. Περί έγκρισης διαχειριστικού ελέγχου Κοινωφελούς Επιχείρησης και ΝΠΔΔ του Δήμου.

4. Περί ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων -δαπανών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Σερβίων-Βελβεντού και ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.

5. Περί ψήφισης ισολογισμού, χρηματοοικονομικών καταστάσεων και προσαρτήματος διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

6. Περί Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού οικον. έτους 2019.

7. Περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού.

8. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στην εγκατάσταση της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Ο.Ε» στην εκτός οικισμού περιοχή Σερβίων του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού.

9. Περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

10. Περί μεταφοράς της βιβλιοθήκης του Μ.Ο.Σ στο κτίριο Ράπτη.

11. Περί υποβολής συμπληρωματικών προτάσεων-εισηγήσεων για Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Κοζάνης.

12. Περί διάθεσης θέσεων Μαθητείας των ΕΠΑΛ, Ι.Ε.Κ και ΕΠΑ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Σταύρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εκτύπωση

Ανακοίνωση ΤΟΕΒ για δηλώσεις ΟΣΔΕ

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

Από τον Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων ανακοινώνονται τα εξής:

 A. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1240/105608-27/07/2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ τα αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού για να δηλωθούν στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2019, θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση του Οργανισμού ειδάλλως δεν θα μπορούν να δηλωθούν στη δήλωση ΟΣΔΕ.

B. Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 2538/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του νόμου 4546/2018, καλούνται οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων που βρίσκονται εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού να υποβάλλουν δήλωση με τα στοιχεία επικοινωνίας και το ΑΦΜ εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος

της διάταξης (12-06-2018).

Αν η χρήση του ακινήτου έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη του σε άλλο πρόσωπο και έχει συμφωνηθεί η καταβολή των οφειλών να γίνεται από το πρόσωπο αυτό, ιδιοκτήτης και παραχωρησιούχος υποβάλλουν κοινή δήλωση, που υπογράφεται και από τους δύο και περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τους Α.Φ.Μ. τους.

Όσοι από τους υπόχρεους δεν υποβάλλουν την προαναφερθείσα δήλωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης. Στους υπόχρεους που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της ανακριβούς δήλωσης μέχρι τη διόρθωσή της.

Το Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. ΣΕΡΒΙΩΝ

Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

   Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία µέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 157.942,09 € πλέον 24% ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

 α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 142.983,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα),

β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 14.927,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα),

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο "Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων" της πύλης www.promitheus.gov.gr που αναφέρεται στα Δημόσια Έργα (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 81054)

 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/04/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την 30/04/2019. (Πληροφορίες : Ειρήνη Αγγέλη – τηλ.: 2464500563, Μανώλης Θεοδωρίδης – τηλ.: 2464500562)

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

  Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την ¨ανοιχτή διαδικασία¨ του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά µε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα µε το άρθρο 95 παρ 2α του ν. 4412/2016.

   Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.µ.

 Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα μέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμιά προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας  ¨Επικοινωνία¨, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dservionvelventou.gr ), καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί΄ της πύλης  www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.

   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.159,00 € και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία εκτέλεσης  του έργου είναι ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε  ΣΑΕΠ 041 και κωδ. 2017ΕΠ04100014

    Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, στα τηλέφωνα 24645 00563 και 24645 00562 και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με Συστημικό αριθμό 81054.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εκτύπωση

Ανακοίνωση για προσωπικά δεδομένα

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να στέλνετε email στην ακολουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκτύπωση

Ενημερωτική συνάντηση Κέντρου Κοινότητας με εκπροσώπους γονέων και κηδεμόνων

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

 Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν προσκλήσεως από το Κέντρο Κοινότητας, ενημερωτική συνάντηση με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων του Δήμου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Συλλόγων για την δράση και τις αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας, η διερεύνηση τυχόν αιτημάτων που έχουν προκύψει εντός και εκτός σχολικού πλαισίου και η εδραίωση μιας σχέσης συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Η συνάντηση διεξήχθη σε θερμό κλίμα ενώ υπήρξε γόνιμος διάλογος και ανάδειξη προβληματισμών και από τις δυο πλευρές.

 Το Κέντρο Κοινότητας ευχαριστεί για την παρουσία σας και δηλώνει τη διαθεσιμότητα του για συνεργασία και υποστήριξη.

  Υπενθυμίζουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και στεγάζεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου.

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 08:00 – 13:00

Τηλέφωνο: 24643-50115

Εκτύπωση

Υπογραφή σύμβασης έργου για κατασκευή πεζόδρομου

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

Την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου Κατασκευή Πεζόδρομου στο ΟΤ 52 των Σερβίων υπέγραψε ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού Αθανάσιος Κοσματόπουλος με τον ανάδοχο του έργου. Πρόκειται για ένα έργο (αξίας σύμβασης 29.319,71) που με την ολοκλήρωσή του θα έχει υλοποιηθεί ο προβλεπόμενος στο ρυμοτομικό σχέδιο πεζόδρομος και οι ιδιοκτήτες των παρόδιων οικοπέδων θα αποκτήσουν πρόσβαση.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση σχετικά με τον αποχιονισμό σε κεντρικά σημεία

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

  Σχετικά με τον αποχιονισμό στις Δ.Κ. Σερβίων και Βελβεντού θα πρέπει να επισημάνουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν στον καθαρισμό των σημείων και του εσωτερικού οδικού δικτύου, όπου και έχει εκτελεστεί το έργο της ανάπλασης.  Ειδικότερα για την πόλη των Σερβίων, είναι αδύνατη η διέλευση του πολυμηχανήματος του Δήμου στους δρόμους της ανάπλασης καθώς οποιαδήποτε παρέμβαση με το συγκεκριμένο όχημα θα προκαλέσει καταστροφές τόσο στην πλακόστρωση όσο και στα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί. Παρά την συγκεκριμένη ιδιομορφία, συνεργεία υπαλλήλων του δήμου, προχώρησαν σε παρεμβάσεις καθαρισμού κάτι που θα συνεχιστεί και αύριο. Παράλληλα θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο δίνοντας προτεραιότητα σε άξονες που οδηγούν σε βασικές δομές (Κέντρο Υγείας κ.α.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ