Εκτύπωση

Ανακοίνωση για αδειοδοτήσεις Εμποροπανήγυρης

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Ο Δήμος Σερβίων -  Βελβεντού στο πλαίσιο διοργάνωσης της ετήσιας Εμποροπανήγυρης Σερβίων  από  28-09-2017  έως 2-10-2017 καλεί  όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή, να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων του Δήμου, προκειμένου να τους δοθεί η  άδεια συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Εκτύπωση

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης οκτάμηνης διάρκειας στο ΝΠΔΔ του Δήμου

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

O Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Κοινωνικής μέριμνας του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, δασκάλους μουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, συνολικά επτά (07) ατόμων στο Ωδείο του ΝΠΔΔ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να θποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτο̟προσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία ΝΠΔΔ Δήμου Σερβίων-Βελβεντού κατά τις ώρες από  10.00 πμ έως 14.00, από 21/09/2017 και για δέκα (10) ημέρες ημερολογιακά. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπωση συστημένης απόστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για ̟πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της ̟προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2464021577 ή 2464023892 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 πμ. έως 14.00. 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Διαγωνισμοί

    Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της αναθέτουσας αρχής και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βελβεντού», συνολικού προϋπολογισμού 47.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00 (πέντε) €, εκτός αν την αναλάβουν με δαπάνη και επιμέλειά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (υπηρεσία «πόρτα – πόρτα») ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Τ.Ε.Υ.Δ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Διαγωνισμοί

    Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ, με προϋπολογισμό 482.553,55 Ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικών έργων ή στην κατηγορία Η/Μ έργων.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, τα τεύχη για τη δημοπράτηση του έργου, από τα Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οδός Α. Παπανδρέου (κτίριο πολιτιστικού κέντρου Σερβίων) Σέρβια, Πληροφορίες Αγγέλη Ειρήνη τηλ.: 2464500563. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτων Φορέας, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

   Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/09/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 29/09/2017.

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.
4412/2016.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Τ.Ε.Υ.Δ.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΔΙΑ
Εκτύπωση

H προετοιμασία για την Εμποροπανήγυρη Σερβίων

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

  Στους ρυθμούς της μεγάλης Εμποροπανήγυρης κινούνται τα Σέρβια. Σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των δημοπρασιών για την λειτουργία  παραδοσιακών ταβερνών – καφενείων και του Λούνα Παρκ ενώ θα ακολουθήσει η διαδικασία για την εκμίσθωση των άλλων χώρων. Η επίσημη έναρξη της μεγάλης Εμποροπανήγυρης των Σερβίων έχει οριστεί για την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017.

Ήδη τα συνεργεία του Δήμου Σερβίων–Βελβεντού προετοιμάζουν το χώρο της Εμποροπανήγυρης που από την επόμενη εβδομάδα θα υποδέχεται εκθέτες και επισκέπτες.

Εκτύπωση

Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για τους Ορεινούς Δήμους ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

 Στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας» συμμετείχε ο Δήμαρχος Σερβίων–Βελβεντού Αθανάσιος Κοσματόπουλος.

 Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το διήμερο 8 και 9 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα με στόχο την ανάδειξη-επίλυση όλων εκείνων των ζητημάτων–προβλημάτων που εντοπίζονται στους ορεινούς δήμους της χώρας. Ο κ. Κοσματόπουλος έθεσε τα θέματα της οικονομικής βιωσιμότητας και της αντιμετώπισης ζητημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ορεινοί δήμοι με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. (γεωγραφικό ανάγλυφο, αγροτική οδοποιία, κόστος Πολιτικής Προστασίας κ.α.)

Εκτύπωση

Παραλαβή Εντύπου Κατανομής Δημόσιας ή Δημοτικής Βοσκήσιμης Γαίας

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Παρακαλούνται  όλοι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού  να προσέλθουν στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου (Εδαφολογικό Εργαστήριο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να παραλάβουν ενυπόγραφα το Έντυπο Κατανομής Δημόσιας ή Δημοτικής Βοσκήσιμης Γαίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεόδωρος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Εκτύπωση

Αγιασμός σχολείων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

  Με την τελετή αγιασμού άνοιξε η νέα σχολική χρονιά στις εκπαιδευτικές μονάδες του Δήμου Σερβίων–Βελβεντού. Τον αγιασμό στο 1ο Δημοτικό Σερβίων τέλεσε ο Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Γεώργιος Πιστόλας παρουσία πολλών γονέων. Το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Κυριακίδης ο οποίος ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς ενώ τιμητική πλακέτα απένειμε στον διευθυντή του σχολείου κ. Δημήτριο Γκόγκο για την συνεισφορά του στη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου. Από την πλευρά του ο κ. Γκόγκος ευχαρίστησε για την τιμή που του έγινε τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη τιμή ανήκει σε όλους τους εθελοντές που την περίοδο του καλοκαιριού εργάστηκαν αφιλοκερδώς

Εκτύπωση

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Σερβίων – Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους νεαρούς συνδημότες μας Γιάννη Πεκόπουλο, Κωνσταντίνο Μεχτερίδη, Γιώργο Μακρυγιάννη που μαζί με τον συναθλητή τους στον Ναυτικό Όμιλο Κοζάνης Θοδωρή Λαπίκοφ ως μέλη της Ελληνικής Οκτάκωπου Παίδων κατέκτησαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη το χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικού αγώνες Κωπηλασίας.

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά του πληρώματος, τους προπονητές τους και τους γονείς τους.

Εκτύπωση

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς δημότες - οφειλέτες

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Με το άρθρο 52 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/2017) δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες του Δήμου να εξοφλήσουν τις οφειλές τους με απαλλαγή από προσαυξήσεις. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου το αργότερο έως 30/11/2017. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ειδικότερα προβλέπεται:

- Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό
(100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ